Cổ phần nhà đầu tư là gì? Phân loại cổ phần trong công ty

Cổ phần nhà đầu tư là gì? Cổ phần nhà đầu tư là là căn cứ pháp lý của các nhà đầu tư, chứng minh tư cách cổ đông trong một công ty cổ phần. Điều này cũng quyết định đến quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư trong công ty dựa theo số cổ phần mà họ nắm giữ.

Phân loại cổ phần nhà đầu tư trong công ty

Cổ phần nhà đầu tư trong công ty thường được chia thành hai loại cổ phần cổ đông và cổ phần ưu đãi. Trong đó, cổ phần ưu đãi sẽ bao gồm cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định. Đối với các loại cổ phần khác nhau, người sở hữu cổ phần cũng sẽ có những quyền và nghĩa vụ khác nhau.

Đối với cổ phần nhà đầu tư phổ thông, nhà đầu tư sẽ có các quyền sau:

– Thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc gián tiếp

– Nhận cổ tức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và được ưu tiên việc mua cổ phần mới tương ứng với số cổ phần phổ thông mà họ đang nắm giữ

– Được quyền tự do chuyển nhượng ổ phần và một số những quyền khác theo luật doanh nghiệp 2014.

Đối với cổ phần nhà đầu tư ưu đãi cổ tức, nhà đầu tư sẽ được trả cổ tức hàng năm cao hơn so với cổ phần phổ thông. Họ cũng sẽ có những quyền sau:

– Nhận cổ tức theo quy định và trong trường hợp công ty bị giải thể hoặc phá sản sẽ được nhận phần tài sản tương ứng với tỷ lệ cổ phần trong công ty, khi công ty đã hoàn tất thủ tục và thanh toán hết các khoản nợ.

– Ngoại trừ quyền biểu quyết và dự họp Đại hội đồng cổ đông thì các cổ đông nắm cổ phần ưu đãi cổ tức cũng sẽ có các quyền giống như cổ đông phổ thông

Cổ phần ưu đãi biểu quyết cũng là một dạng cổ phần của cổ phần ưu đãi cổ tức, trong đó số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. So với cổ phần phổ thông thì cổ phần có số phiếu biểu quyết sẽ nhiều hơn trong công ty. Một loại cổ phần khác cần được nhắc đến đấy chính là cổ phần ưu đãi hoàn lại. Người sở hữu cổ phẩn hoàn lại nếu yêu cầu sẽ được công ty hoàn lại theo vốn góp ban đầu. Tương tụ như cổ đông phổ thông, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại sẽ có một số quyền cơ bản ngoại trừ việc tham gia biểu quyết, đề cử và quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Kết luận

Cổ phần nhà đầu tư là là căn cứ pháp lý của các nhà đầu tư, chứng minh tư cách cổ đông trong một công ty cổ phần. Tùy vào loại cổ phần nhà đầu tư mà các cổ đông sẽ có các quyền và nghĩa vụ nhất định.